Нормативна база
Нормативна база

Закон за енергийната ефективност

 
     
Закон за енергетиката  
     
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА  
     
Наредба № рд-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати  
     
Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите  
     
Наредба № рд-16-932 от 23 октомври 2009 г. За условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл.28, ал. 1 от закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях  
     
Приложение №1 към Заповед № 14-102/23.11.2009г. - Декларация за водогрейни котли  
     
Приложение №2 към Заповед № 14-102/23.11.2009г. - Декларация за климатични инсталации  
     
Наредба № рд-16-346 от 2 април 2009 г. За показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи  
     
Наредба № 5 от 28 декември 2006 за техническите паспорти на строежите